iklan 1

Selamat berkunjung ke laman blog Cikgu Azmi Jaaffar, Semoga apa yang di paparkan di sini akan memberi manfaat kepada guru-guru dan pelajar untuk mempelajari SAINS........Hari-hari belajar SAINS, bila-bila masa & di mana-mana shj...... :) .

Ahad, 11 Mac 2012

Kaedah Lakar Pecut Soalan 3 Ting 4

Study the following statement
Kaji pernyataan berikut:

The position of metals in reactivity series depend on their reaction with oxygen
Kedudukan logam dalam siri kereaktifan bergantung kepada tindakbalasnya dengan oksigen.


You are given kalium manganate (VII), zinc powder, aluminum powder and copper powder.
Anda dibekal dengan kalium manganate (VII), serbuk zink, serbuk aluminum dan serbuk kuprum.

a)Suggest one hypothesis to investigate the above statement.
Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

b)Describe an experiment to test your hypothesis in (a) based on the following criteria.
Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di (a) berpandukan kriteria berikut.

(i) Aim of the experiment
Tujuan eksperimen

(ii) Identification of variables
Mengenal pasti pembolehubah

(iii)List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan

(iv) Procedure or method
Prosedur atau kaedah

(v) Tabulation of data
Penjadualan data

Langkah untuk menjawab soalan

1) Lakarkan gambar rajah yang berkaitan terlebih dahulu seperti di bawah dengan menggunakan semua alat radas yang dinyatakan dalam soalan dan jika perlu ditambah sekurang2 nya satu alat untuk pengukuran.2. Perhatikan gambarajah dan dapatkan maklumat daripada gambarajah
Apakah yang sama/ pembolehubah yang dimalarkan (PU Malar)?
Apakah yang diubah/pembolehubah dimanipulasi (PUM)?
Apakah keputusannya/pembolehubah bergerakbalas (PUB)?

3. Bina hipotesis
Perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi (PUM) dan pembolehubah bergerakbalas (PUB)
Cth: Jika..........(PUM)............................., maka.............(PUB)........................
Semakin...(PUM)............................, semakin.........(PUB)........................

4. Nyatakan tujuan eksperimen:
Ayat mesti di mulakan dengan untuk mengkaji kesan / untuk mengeksperimen kesan / untuk menyiasat kesan
Cth: Untuk mengkaji kesan .........(PUM)..............terhadap ..........(PUB)...................

5. Pembolehubah
Malar (pembolehubah yang ditetapkan sepanjang eksperimen)
Manipulasi (pembolehubah yang diubah-ubahkan dalam eksperimen)
Bergerak balas (keputusan eksperimen )

6. Bahan dan Alat radas
Semua yang disenaraikan dalam soalan perlu ditulis semula dan tambah sekurang-kurangnya satu alat untuk pengukuran.

7. Kaedah
Lukiskan gambarajah yang telah dilakarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimalarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimanipulasi
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah bergerakbalas

Jika keputusan tidak diperolehi pada masa yang sama, perlu dituliskan ayat ini
Alat radas/eksperimen dibiarkan selama ................................

Jika pelajar tiada idea untuk eksperimen tersebut, tuliskan ayat ini
Pemerhatian direkodkan dalam jadual data

8. Penjadualan Data
Lukiskan jadual
Jadual mesti Ada Tajuk jadual (PUM dan PUB)

PUMPUB
Data PUMData PUB tak diperlukan

CONTOH JAWAPAN – DIGALAKKAN MENJAWAB DALAM BENTUK JADUAL

HipotesisiAluminium reacts the most active with oxygen// Copper reacts the least active with oxygen
Aluminium paling cergas bertindakbalas dengan oksigen // Kuprum paling kurang cergas bertindakbalas dengan oksigen
Pernyataan MasalahTo study the reactivity of different metals with oxygen // untuk mengkaji kereaktifan logam yang berbeza dengan oksigen
Pembolehubah

Manipulated variable : Type of metals
Pembolehubah dimanipulasi : Jenis Logam

Responding variable : Reactivity of reaction
Pembolehubah bergerakbalas: Kereaktifan tbls logam

Fixed variable : Size of metals// mass of metals//quantity of metals
Pembolehubah dimalarkan : Size logam // jisim logam // kuantiti logam

Alat radas dan bahanGlass wool, potassium manganate (VII), boiling tube, Bunsen burner, retort stand, aluminum powder, zinc powder and copper powder.

Kapas kaca, Potassium manganat, tabung didih, Penunun Bunsen, kaki retort, serbuk aluminium, serbuk zink dan serbuk kuprum
Kaedah


1. Set up apparatus as shown in diagram above.
1. Sediakan alat radas seperti rajah di atas.

2. Heat Aluminium powder and then potassium manganate (VII)
2. Panaskan serbuk aluminium kemudian kalium manganet

3. Record the reaction of metal with oxygen.
3. Catatkan kecergasan tindak balas logam dengan oksigen

4. Repeat step 1 to 3 by using zinc powder and copper powder.
4. Ulangi langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan serbuk zink dan serbuk kuprum

Penjadualan Data

Type of metal Reaction of metal
Aluminum powder……….
Zinc powder ……….
Copper powder……….

Tiada ulasan :

Catat Ulasan

Sila tinggalkan ulasan anda bagi mempertingkatkan isikandungan blog ini